Inwentaryzacja zieleni oraz ekspertyzy

Sporządzamy inwentaryzację zieleni wraz z analizą zdrowotności drzewostanu, także w stanie bezlistnym.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje część graficzną i część opisową:

Część opisowa obejmuje:

 • wykaz gatunków roślin w języku polskim i łacińskim: drzew, krzewów, runa wraz z numeracją zgodną na mapie – części graficznej
 • parametry dendrometryczne roślin: obwód pnia na wysokości 130 cm, średnica korony drzewa lub powierzchnia krzewów, wysokość
 • analiza stanu zdrowotności
 • zalecenia co do przeznaczenia rośliny np. adaptacja lub typowanie do wycinki w przypadku kolizji z inwestycją, określenie zaleceń pielęgnacyjnych

Część graficzna obejmuje:

 • lokalizację roślin na mapie wraz z numerem z wykazu roślin
 • zasięg korony drzew, powierzchni krzewów, runa

Inwentaryzacja może dodatkowo zawierać:

 • zasady ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych
 • operat gospodarki drzewostanem
 • operat pielęgnacyjny dla drzewostanu adaptowanego
 • listę drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz wysokość opłat za wycinkę
 • projekt nasadzeń zastępczych

EKSPERTYZY

Ekspertyza botaniczna

Wykonujemy inwentaryzacje botaniczne obejmujące:

 • spis florystyczny
 • analizę fitosocjologiczną, spis zbiorowisk roślinnych wraz z ich rozmieszczeniem
 • zdjęcie fitosocjologiczne

Opinia przyrodnicza

Sporządzamy opinie przyrodnicze w związku z prowadzonymi inwestycjami: rozbiórką, budową, przebudową. Obejmują one: