Nawierzchnie z ekokratki

Geokraty mają zastosowanie przy konstrukcji nawierzchni parkingów dla lekkich pojazdów, dróg o nawierzchni gruntowej dla kategorii ruchu KR1, Stosowane są jako wzmocnienie gruntów słabonośnych w podłożu pod drogami i rurociągami. Mogą też być stosowane jako powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp zbiorników, cieków wodnych, przyczółków mostowych, rowów itp.

Efekty działania

  • wzmocnienie podłoża gruntowego o słabej nośności poprzez stworzenie półsztywnej płyty, powstałej w wyniku zamknięcia kruszywa w komórkach geokraty
  • wzmocnienie nawierzchni dróg tymczasowych i okresowo użytkowanych
  • ograniczenie skutków erozji powierzchniowej na skarpach